Abiso Legal


Condizions Chenerals d'Utilizazión d'a Pachina Web d'o Conzello de Uesca

O presén abiso legal aplega as condizions chenerals que richen l'azeso e l'uso d'o sitio web (http://sede.huesca.es), en adebán "Siede Electronica", d'o que ye titular o Conzello de Uesca, con:
Domizilio sozial: Plaza d'a Seu, 1 , 22002, Uesca
CIF: P-2217300-I.
Telefono: 974 29 21 00
Facs: 974 29 21 63

L'uso d'esta Siede Electronica, que o Conzello de Uesca ufre pa fazilitar l'azeso publico a la informazión de que disposa, asinas como proporzionar serbizios e tramites dentro d'o suyo ambito d'actuazión, implica a expresa e plena azeptazión d'estas condizions chenerals en a bersión publicada en o momento en que l'usuario azeda a la mesma, sin perchuizio d'as condizions particulars que podese aplicar-se a bel uno d'os serbizios concretos que se proporzionen en a mesma.

Protezión de datos de carácter personal

O tratamiento d'os datos de carácter personal que se realize a trabiés d'esta Siede Electronica será sucheto a lo establiu por a Lei Organica 15/1999, de 13 d'abiento, de Protezión de Datos de Carácter Personal e demás normatiba d'aplicazión, tal como se disposa en a "Politica de Pribazidat" contenida en esta Siede.

Condizions d'uso

L'azeso a la Siede Electronica d'o Conzello de Uesca asinas como l'uso que pueda fer-se d'a informazión que se i contiene, son d'a exclusiba responsabilidat de l'usuario. L'usuario s'obliga a azeder a la Siede Electronica e a usar os suyos contenius de forma dilichén, correcta e lizita e, en particular, se compromete a fer uso d'as informazions e/u serbizios ufiertos de conformidat con a normatiba bichén en cada momento. O Conzello de Huesca no se fará responsable en nengún caso de l'uso que os usuarios e/u terzers podesen fer d'a suya Siede Electronica u d'os suyos contenius, ni d'os daños e perchuizios que podesen deribar-se-ne, incluius daños informaticos u birus. O Conzello de Uesca excluye tota responsabilidat por cualsiquier daño u perchuizio en o software u hardware de l'usuario que podese deribar-se de l'azeso a esta Siede Electronica, así como de l'uso, transmisión, difusión, almagazenache d'informazión u aplicazions contenidas en a mesma. O Conzello de Uesca podrá efectuar, en cualsiquier momento e sin nezesidat de prebio abiso, as modificazions e actualizazions nezesarias sobre a informazión contenida en a suya Siede Electronica. O funzionamiento d'a mesma ye rebisau de contino a l'obcheto de que funzione correctamén os 365 días de l'año. No se descarta, manimenos, a posibilidat de que existan ziertos errors de programazión u escayexcan causas de fuerza mayor, catastrofes naturals u zircunstanzias parellanas que fayan imposible, en un momento dau, l’azeso a la suya Siede Electronica. O Conzello de Uesca desenrollará os esfuerzos prezisos pa pribar errors e, en ixe caso, reparar-los u actualizar-los antes con antes, excluindo tota responsabilidat por os daños e perjuicios causaus por as interrupzions u fallitas temporals en l’azeso a la mesma.

Con a fin de millorar as prestazions d’a Siede Electronica, O Conzello de Uesca, se reserba o dreito, en cualsiquier momento e sin prebia notificazión a l’usuario, a modificar, examplar u suspender temporalmén a presentazión, configurazión, especificazions tecnicas e serbizios d’a mesma, de forma unilateral. Asinas mesmo se reserba o dreito de modificar en cualsiquier momento as presens condizions d’uso asinas como cualsiquiera atra condizión particular. 

Exclusión de responsabilidat

O Conzello de Uesca no se responsabiliza d’os ebentuals errors tipograficos, formals u numericos que pueda contener a Siede Electronica ni d’a exactitú d’a informazión contenida en a mesma. Os iperbinclos contenius en a Siede Electronica d’o Conzello de Uesca pueden endrezar ta pachinas web de terzers sobre las que o Conzello de Uesca no exerze nengún control. O Conzello de Uesca no asume nenguna responsabilidat por o conteniu, informazions u serbizios que podesen aparexer en ditos sitios, que tendrán exclusibamén carácter informatibo e, en consecuencia, no será en nengún caso responsable d’os daños e perchuizios que podesen deribar-se-ne e en nengún caso implican garra relazión entre o Conzello de Uesca e as personas u entidaz titulars de tals contenius u titulars d’os sitios do se troben.

Lei aplicable e churisdizión

Pa la resolución de totas as controbersias u cuestions relacionadas con a presén Siede Electronica u d’as actibidadz en ella desenrolladas, será d’aplicazión a lechislazión española, a la que se someten expresamén as partes, estando competens pa la resoluzión de toz os conflictos deribaus u relazionaus con o suyo uso os Chuzgaus e Tribunals de Uesca.