PARQUE UNIBERSIDAT

Se trata d'un espazio berde, de rezién creazión, buegau por a carrera Pedro Arnal Cavero, as rondas Agustinos e Misericordia e o cauze d' riu Isuela, chunto a o campus unibersitario de Uesca.
A Laberca, alimentada por un churro d'augua de diez metros d'altaria que probiene d'a zequia Almériz, destaca como elemento zentral d'o conchunto. Antimás d'estar un punto ornamental d'o conchunto berde e elemento regulador d'o fluiu d'o subsuelo, as suyas auguas, en surtir d'una antiga e importán zequia de riego p'as güertas d'a ziudat que antesmás ocupaban as Tenerías, son utilizadas pa o riego d'a zona achardinada, arboria e arbustiba d'o parque. En a laberca pueden beyer-se abes acuaticas e en os suyos cantos trobamos espezies bechetals propias d'as marguins d'as basas, como chuncos, carrizals e lidios. Árbols de ribera, como albars e salzes e espezies de güerta, como almendreras e membrilleras, conforman a parte arboria d'o espazio berde que en cheneral destaca como una ampla masa de ziéspet delimitada por gabiños de piedra e malla metálica, que simulan antigos camins de güerta.

Una zona de chuegos e un carril bizi que discurre por a marguin d'o río componen a resta d'o conchunto.

Google Maps