Politica de pribazidat


Os datos personals d’os usuarios serán trataus con as mesuras de seguranza nezesarias d’acuerdo con lo prebisto en l’articlo 9 d’a Lei Organica 15/1999, de 13 d’abiento, de Protezión de Datos de Carácter Personal e o Títol VIII d’o Reyal Decreto 1720/2007, de 21 d’abiento, por o que s’apreba o Reglamento de desenrollo d’a Lei Organica 15/1999, de 13 d’abiento, de Protezión de Datos de Carácter Personal. Asinas mesmo, se garantizará a confidenzialidat d’os datos e no se comunicarán a tercers fuera d’os casos nezesarios pa chestionar os serbizios proporzionaus a trabiés d’esta Siede Electronica asinas como os prebistos en a normatiba bichén, no podendo-se utilizar, en nengún caso, pa fins comerzials. Cualsiquier usuario podrá exerzer en cualsiquier momento o suyo dreito d’azeso, rectificazión, canzelazión e oposizión sobre os suyos datos personals, en a forma legalmén prebista, debán o Conzello de Uesca, Plaza d’a Seu, 1, 22002 Uesca.

Utilización de cookies e rechistro d’adrezas IP

Esta Siede Electronica no utiliza nengún tipo de software para rechistrar informazión d’os suyos usuarios. Unicamén se chenera una cookie a efectos meramén estatisticos, que no contiene informazión relatiba a os usuarios. Respectibe o rechistro d’as adrezas IP, sirbe soque pa fins exclusibamén estatisticos, como las d’azeso a la Siede Electronica. A l’obcheto d’ufrir un millor serbizio, e con a finalidat de fazilitar l’uso d’ella, s’aplegan de forma automatica os datos de conexión e nabegazión en a Siede Electronica: o numbro de pachinas bisitadas, o numbro de bisitas, l’actibidat d’as mesmas e a a frecuenzia d’utilizazión.

Binclo con a siede electronica de l’Agencia Española de Protección de Datos

Contino s’incluye o binclo con a siede electronica de l’Agencia Española de Protección de Datos https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php (articlo 6.1g) d’o Reyal Decreto 1671/2009, de 6 de nobiembre, por o que se desenrolla parzialmén a Lei 11/2007, de 22 de chuño, d’Azeso Electronico d’os Ziudadanos a os Serbizios Publicos).