Inizio > Lo zaguero > Notizias
Pulsa para imprimir la noticia   Pulsa para enviar la noticia  

Bases d’o Concurso d’o Cartel Anunziador de Carnestuliendas 2017, d’o 23 a o 25 de febrero  

Monday, 06 February 2017

O plazo pa presentar os cartels anunziadors de Carnestuliendas infantil e adulto finalizará o 14 de febrero

O Conzello de Uesca, a trabiés de l’aria de Fiestas, comboca o Concurso pa eslechir o Cartel Anunziador de Carnestuliendas 2017, ubierto a tota la ziudadanía. Asinas mesmo, comboca o Concurso pa eslechir o Cartel Infantil de Carnestuliendas, entre os escolars d’Educazión Primaria.

O plazo de presentazión d’orichinals pa os dos concursos, que s’entregarán en l’Aria de Fiestas d’o Conzello de Uesca (Zentro Cultural Manuel Benito Moliner – Abda. Martínez de Velasco, 6) en orario d’apertura d’o zentro, quedará zarrau o día 14 de febrero de 2017, a las 21.00 oras.

Concurso Cartel Anunziador Carnestuliendas (2017) Adulto:

Podrán partizipar en o concurso toz os creadors, a títol indibidual u colectibo, que asinas lo deseyen, presentando cada uno cuantas obras consideren oportunas, con a indispensable condizión de que as obras sigan orichinales e ineditas.

O Conzello de Uesca conzederá un unico premio de 600 euros a l’autor u autora d’o cartel eslechiu pa anunziar a Fiesta de Carnestuliendas 2017.

Concurso Cartel Anunziador Carnestuliendas (2017) Infantil:

Podrá partizipar en o concurso l’alumnau de zentros educatibos d’Educazión Primaria, a títol indibidual u colectibo, que asinas lo deseye, presentando cada partizipán cuantas obras considere oportunas, con a indispensable condizión de que estas sigan orichinals e ineditas.

O ganador rezebirá un bale como premio de 100 euros, pa la crompa de material didactico. O segundo e terzero premio, senglos bales de 75 euros e 50 euros respectibamén pa la crompa de material didactico.

* Bases completas d’os dos concursos: BASES concurso de cartels Carnestuliendas 2017-adultos e infantil

Carrusel Fotografico
 


 
Zaragoza Turismo SD Huesca Espacio 0,42 Comercio Huesca Hoya de Huesca